welkom

De Houwingaham  is een openbare school. Wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs.

De Houwingaham is een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen, een ontmoetingsplek voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect zijn centrale kenmerken. Verschillen tussen leerlingen onderling en hun leraren worden op een positieve wijze gewaardeerd.

Een goed pedagogisch klimaat.
Wij zorgen voor een pedagogische sfeer waar een kind zich veilig voelt. We laten kinderen merken dat iedereen “er mag zijn”. We leren de kinderen om elkaar te respecteren en verschillen te accepteren. We stellen heldere regels en zorgen er voor dat de regels worden nageleefd zowel in de klas als op het schoolplein.

Een stimulerende schoolomgeving
De lokalen, de gangen en het schoolplein zijn schoon en opgeruimd. We zorgen voor een goed binnenklimaat. De leermaterialen, methodes en software zijn up to date. Leerlingen en leerkrachten kunnen effectief gebruik maken van de mogelijkheden die computers en internet bieden.

Hoge verwachtingen van al onze leerlingen te hebben
We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. We stellen hoge doelen. We evalueren systematisch of de leerlingen zich voldoende ontwikkelen aan de hand van methodetoetsen en (digitale) Cito-toetsen. Indien nodig nemen we maatregelen, zowel op leerling- als op schoolniveau. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden en zijn continu bezig de onderwijskwaliteit te verbeteren. Wij werken in een resultaatgerichte, creatieve en flexibele school met oog voor rust, orde en verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. De leerstof wordt gestructureerd aangeboden en de leerkrachten houden rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. Daarnaast is veel aandacht voor het persoonlijk functioneren van de leerlingen.

De Houwingaham biedt effectief onderwijs, is een actieve school en zorgt voor een rustige werkomgeving.