Medenzeggenschapsraad

de Medezeggenschapsraad (MR) overlegt met de directie van de school  over allerlei belangrijke schoolzaken zoals:

  • vaststellen formatieplan
  • het onderhouden van contacten met directie en schoolbestuur
  • toetsing van personeelsbeleid
  • volgen en mede inhoud geven van onderwijskundige ontwikkeling

Ook geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken de school aangaande. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden in de regel aangekondigd in de Nieuwsbrief.

Samenstelling

De Medezeggenschapsraad kent twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en die van het personeel. Elke geleding heeft drie vertegenwoordigers.

Namens de ouders, de oudergeleding, zitten in de MR:

  • mevr. A. Heeringa, lid
  • mevr. J. Veire, lid
  • mevr. T. Postema, lid

Namens het personeel, de personeelsgeleding:

  • mevr. A. Sebens, secretaris
  • mevr. E. de Vries, vice secretaris
  • dhr.    S. Stel, lid

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum HOUWINGAHAM

Directeur: Anja Korteweg

Linteloostraat 1
9693 BG Bad Nieuweschans
0597-521616
kchouwingaham@sooog.nl